Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Shamind trade s.r.o. vedený u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 19912374
DIČ: CZ19912374
se sídlem: Olšinky 177/18, Kouty, 747 21 Kravaře
kontaktní údaje:
e-mail: info@shamind.cz
telefon: +420 730522444
web: www.shamind.cz
(dále jen „prodávající“)


1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické
osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového
rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese
www.shamind.cz (dále jen „internetový obchod“).
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II.
Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení
nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.


III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob doručení
a způsob platby.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat
objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se
považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka
se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující
může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený
v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen
dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje
kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou
adresu prodávajícího.


IV.
Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu
a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického
účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V.
Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102159716/2010, vedený
u Fio banka a.s.,
- platbou při doručení, tedy dobírkou.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Bezhotovostní platba kupní ceny je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky
na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu určenou kupujícím v objednávce,
- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů
na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na
e-mailovou adresu kupujícího.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně
nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít,
ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
- ode dne převzetí zboží,
- ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží
nebo dodání několika částí,
- ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná
dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do
14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud
mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné
a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je
prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu
nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,
které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem
určeným kupujícím.

VII.
Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."


VIII.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu
nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo
kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí.
3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího
zboží,
- na odstranění vady opravou zboží,
- na přiměřenou slevu z kupní zboží, nebo
- odstoupit od smlouvy.
4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez
souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako
neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu,
že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má
práva podle 5.
5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na
slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí,
nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby
opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené
náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit,
může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
6. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně
dodané.
7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůželi zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
- použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním
anebo opomenutím, nebo
- prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo
pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující
prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž
měl z použití zboží prospěch.
8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8., může kupující požadovat dodání nového
zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada
týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to
možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i
v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od
smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může
požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že
by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti
čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu
připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena
doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, tj. že zboží
bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění
práva dle tohoto odstavce.
10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své
jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho
totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v
písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
11. Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození
zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy
uznána v plné výši.
12. O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a
to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.


IX.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou
adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


X.
Osobní údaje
1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a
bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o
kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat,
vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento
postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat
pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem
(zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední
smlouvy mezi smluvními stranami.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či
softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.9.2022